Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

Činnost znalců a tlumočníků (dále jen „znalec“) upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tento zákon platí téměř v nezměněné podobě již přes 40 let. Jediná novela tohoto zákona z roku 2006 pouze zvýšila odměnu znalců o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu. K provedení tohoto zákona byla vydána vyhláška č. 37/1967 Sb., která do dnešní doby byla čtyřikrát novelizována.

Co je hlavním cílem novelizace tohoto zákona?

Hlavním cílem předkládané novely je zkvalitnit a zpřesnit práci znalců a tlumočníků. Za tím účelem novela zákona zejména rozšiřuje a zpřesňuje předpoklady pro jmenování znalců a stanoví přísnější podmínky pro činnost znalců a pro jejich jmenování. Nově upravuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem znalecké nebo tlumočnické činnosti a celoživotní vzdělávání znalců. Navrhovaná novela dále zpřísňuje dohled nad činností znalců a v této souvislosti upravuje možnost uložit znalci povinnost zúčastnit se ověření odborné způsobilosti, pokud se vyskytnou o jeho odborné způsobilosti pochybnosti, řešení stížností na znalce a ukládání pokut znalcům za porušení povinností v souvislosti s jejich znaleckou nebo tlumočnickou činností. Rozšiřují se a zpřesňují se důvody pro vyškrtnutí znalce ze seznamu. Navrhovaná novela též odstraňuje současný zcela nepřijatelný stav v oblasti znaleckých ústavů, kdy do seznamu ústavů jsou zapisovány soukromoprávní subjekty, aniž by bylo zkoumáno, jaké konkrétní osoby v nich budou zpracovávat znalecké posudky. Poslední významnou změnou je nahrazení současných devíti seznamů znalců a tlumočníků (osm vedených krajskými soudy a jeden ústřední) jedním přehledným seznamem vedeným a spravovaným ministerstvem jako elektronický registr s dálkovým přístupem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.