Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Vlhčící prostředek je důležitou součástí ofsetového tisku a jeho složení a kvalita značně ovlivňuje kvalitu výstupního tisku.  Vlhčící roztok potažmo celé vlhčící zařízení má v ofsetovém tisku dva hlavní úkoly:

1)      Zajištění toho, že netisknoucí místa na tiskové desce zůstanou i po naválení barvy pomocí navalovacích válců bez nánosu tiskové barvy. Tyto místa jsou smáčeny vlhčícím prostředkem.

2)      Účastní se na tvorbě stabilní emulze barva/vlhčící roztok. Emulze je obecně chápána jako soustava dvou nemísitelných kapalin, z nichž jedna je rozptýlena do druhé. U ofsetového tisku je vlhčící prostředek rozptýlen do tiskové barvy (cca. 25% vlhčícího prostředku v barvě).

Distribuce vlhčícího roztoku před a při procesu tisku: tisková barva + vlhčící roztok  – >  emulze + volná voda. Po rozjezdu stroje: barva bez vody (tónování)  – >  postupná emulgace vlhčicího roztoku (zmizí tónování) až do nasycení  – >  emulze barva/voda+volná voda která omývá netisknoucí místa.

Vlhčící prostředek se skládá z vody, stabilizátorů pH (pufrů), komplexotvorných látek pro úpravu tvrdosti vody, povrchově aktivních látek, antikorozních látek a fungicidů, které zabraňují vzniku plísní. Každá komponenta ve vlhčícím prostředku má své specifické vlastnosti a určitým způsobem ovlivňuje vlhčící prostředek jako celek a tím i kvalitu výsledného tisku.

1) Voda jako základ vlhčícího prostředku

U vody jako vstupního média a základního kamene vlhčícího prostředku je důležitá její tvrdost.  Tvrdost vody dělíme na celkovou a přechodnou. Tvrdost vody se vyjadřuje v jednotkách °dH – deutsche Härte, 1°dH odpovídá obsahu 10 mg oxidu vápenatého v 1 l destilované vody. Pro kvalitní ofsetový tisk se doporučuje optimální tvrdost vody pro vlhčící roztok 8 – 12°dH (středně tvrdá voda). Tvrdost vstupní vody se upravuje reverzní osmózou přes speciální membránu.

Se stoupající tvrdostí vody se zhoršuje příjem vlhčícího roztoku barvou.

 

2) Ostatní složky (stabilizátory) a doporučené vlastnosti vlhčícího prostředku

a)      Stabilizátory pH (pufry) – Pro kvalitní tisk je důležité, aby prostředí vlhčícího roztoku bylo mírně kyselé a nevychylovalo se ze 4,8 až 5,3 pH. Kyselost (neboli pH) je číslo, kterým se vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele nebo zásaditě. jedná se o stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, neutrální látka má pH 7, kyseliny menší a zásady větší.

b)      Vodivost vlhčícího roztoku – Pro kvalitní tisk je dokročována hodnota 1500 – 1700 µS/cm při 25 °C. Měření vodivosti spočívá v měření elektrického odporu. Vstupní voda vlhčícího roztoku je často upravována reverzní osmózou a má vodivost do 20 µS/cm. Osmotická voda bývá dále upravována na tvrdost 10 °dH a má vodivost kolem 300 µS/cm.Vodivost obvyklých vlhčících koncentrátů bývá v rozmezí 15 000 – 20 000 µS/cm. Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba přesně nadávkovat koncentrát do připravené vody, aby bylo vodivost výsledného roztoku v požadovaném rozmezí. Dále musí brát na zřetel, že přídavek iso-propylalkoholu (dále jen „IPA“) výrazně snižuje vodivost roztoku.

Nárůst vodivosti během tiskového procesu je normální z důsledku zvyšujícího se znečištění vlhčícího roztoku. Proto se doporučuje do oběhu roztoku v tiskovém stroji zařadit i přístroj na filtraci vlhčícího roztoku.

c)       IPA (1-ethoxy-2-propanol) – Jedná se o těkavou VOC (těkavá organická sloučenina), která je ostře sledována  s ohledem na životní prostředí. Ve střední Evropě se podíl IPA ve vlhčícím roztoku razantně snižuje z dřívějších 12-14 %obj. na 4-6  %obj. anebo úplně bez použití IPA. Snižuje povrchové napětí vlhčícího roztoku a tím je dosahováno rychlejší rovnováhy barva/voda, lepší ovrstvení TF a snížení počtu makulatury. Ochlazuje svým vypařováním tiskovou formu. Snižuje vodivost vlhčícího roztoku.

Problémy ovlivňující složení vlhčícího roztoku:

1)        Oblýskání potahu ofsetového válce – příliš velká tvrdost vody (> 15 °dH) – dochází k usazování solí v pórech pryžových válců. Z tohoto důvodu ofsetový potah (guma) špatně přijímá tiskovou barvu, resp. emulzi voda/barva. Příliš kyselý vlhčící roztok.

2)        Koroze tiskové desky a kovových částí stroje – příliš nízké pH.

3)        Pomalé schnutí tiskové barvy – příliš nízké pH. Špatně zvolená kombinace barva x potiskovaný materiál.

4)        Tónování – vysoké pH vlhčícího roztoku, špatné štěpení a přenos tiskové barvy, barva přechází do vlh. roztoku. Deska může být chybně připravena – vyvolaná.

5)        Vysoká vodivost vlh. roztoku – částice papíru a barvy v roztoku.

6)        Odstřikování emulze – špatné štěpení – > vysoká emulgace barvy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.