slovník pojmů

Pojmy:
bankovka: Bankovka je cenný papír na určitou peněžní částku; vydává ji emisní banka, je bezúročná, zní na majitele a ze zákona musí být přijímána jako platební prostředek
barevná vlákna U některých ochranných a cenninových papírů a také u bankovkovým papíru jsou do hmoty papíroviny při výrobě přidávány barevná vlakna s různým zabarvením a optickými vlastnostmi.
ceniny: Představuje jednu z forem finančního majetku v určité hodnotě, ze které je čerpáno při skutečné spotřebě, použití či vydání do použití. Konkrétními formami cenin jsou např. poštovní známky, kolky, dálniční nálepky (kupony), stravenky do provozoven veřejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod.
číslování U některých dokladů a písemnostech je číslování použito jako jeden z ochranných prvků. Uzce souvisí i s použitou technikou číslování.
ČNB: Je ústřední bankou ČR a je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou ČR a
svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy.
digitální tisk: Jedna z mnoha technik tisku, kterou se reprodukují tiskové motivy. U digitálního tisku není potřeba zádná tiskové forma. Tisková předloha je v digitální podobě.
doklad:
e-pas (cestovní doklad) V tomto pase jsou na čipu uloženy biometrické údaje o majiteli tohoto cestovního dokladu. E-pas odpovídá normám a ustanovením ICAO (International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví). V e-pasu jsou uloženy údaje obsažené ve strojově čitelné zóně a fotografie, další biometrické informace libovolně dle jednotlivých států.
flexotisk: Je tisková technika, která má vyvýšena tisková místa nad netiskonoucí. Jedná se o modifikovanou obdobu knihtisku.
fluorescentní barva: Barva obsahující látky citlivé na určité spektrum el.-mag. Záření. Pod UV zářením fluoreskují. Používají se k ochranně některých dokladů bankovek a cenin.
giloš Složitý vzor – obrazec z jemných vlásečnicových čar.
hlubotisk: Je založen na principu vyhloubených tiskových míst. Tisková místa jsou ve formě jamek do kterých je přinášena zředěné hlubotisková barva. Pomocí vysokého tlaku je pak barva z jamek přenesena na potiskovaný materiál.
hologram Difrakčně opticky proměnný obrazový prvek vyskytující se v různých formách.
iridiscentní pruh: Duhově proměnlivý pruh, který mění barvy na záhladě úhlu pozorování. Vyskytuje se hlavně na bankovkách případně na některých ceninách.
irisový tisk Technika ofsetového tisku, která se vyznačuje plynulým přechodem jednotlivých odstínů barev bez rozložení barev do rastrů (sítě).
nekopírovatelný ochranný prvek Tištěný prvek obsažený v podkladu tiskopisu některých dokladů, který při kopírování těchto dokladů zviditelný skryté vzory uchované v podkladu tiskopisu – ochrana proti kopírování. Např. pomocí kombinace úhlů jemných čarových struktur (SAM = Screen Angle Modulation)
odborné vyjádření: Odborným vyjádřením se rozumí grafický či jíný výstup činnosti znalce či odborníka na příslušnou problematiku, který musí mít náležitosti formální i obsahové.
ofsetový tisk: Nepřímý tisk, při kterém jsou tisková místa na tiskové formě v jedné rovině s místy netisknoucími. Proces tisku je založen na fyzikálně-chemických vlastnostech vyvolané tiskové formy – místa hydrofilní a hydrofóbní. Tisková místa přijímají při tisku tiskovou barvu v emulzi tisková barva/vlhčící prostředek a netisková místa přijímají vlhčící prostředek, který barvu odpuzuje. Nepřímý tisk – barva je z tiskové formy přenesena na ofsetový přenosový válec (tzv. gumu) a z něj je tiskový motiv přenesen pomocí tlaku na potiskovaný materiál
padělání bankovek: Padělání je jakékoliv nedovolené zhotovování nebo pozměňování bankovek jakýmikoli prostředky, uvádění do oběhu padělaných eurových bankovek nebo mincí;dovoz, vývoz, přijímání nebo obstarávání padělaných eurových bankovek nebo mincí za účelem jejich uvádění do oběhu s vědomím, že jde o padělané peníze;
výroba, získávání, obstarávání nebo držení nástrojů, předmětů, počítačových programů a jakýchkoliv postupů, které jsou svojí povahou určeny k padělání nebo pozměňování eurových bankovek nebo mincí nebo hologramů a jiných prvků, sloužících k ochraně bankovek a mincí proti padělání.
písemnost: Úlohou písemnosti je zaznamenání informace písemně, tedy psaním, na nějakém hmotném nosiči
trvalým způsobem, umožňujícím tuto informaci předat, získat, vykázat se jí apod. i s časovým
odstupem, a to případně jinou osobou, nežli autorem zápisu.
Pro písemnost je tedy charakteristické:
1. jde o hmotný nosič (substrát), obsahující určitou informaci;
2. tato informace je na onen hmotný substrát někým zapsána a souvisí s ním,
3. tak, aby mohla být následně informace přečtena libovolnou osobou,
4. přičemž bude zřejmé, kdo tuto informaci na nosič zaznamenal (případně musí být zjistitelné,
že jako autor (vydavatel, signatář apod.) této informace není nikdo uveden (anonymní
písemnost).
polygrafie: Obor zabývající se tiskem, předtiskovou přípravou a dokončovací fází úpravy potištěného materiálu. Jedná se o obor, který reprodukuje a tiskem rozmnožuje předlohy psané, kreslené a tištěné apod. a dává jim konečný tvar výrobku (např. knih, novin, vizitek aj.)
pozměnění:
sítotisk: Při sítotisku je tisková barva protlačována přes síto na potiskovaný materiál.
smlouva: Jedná se o dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, smeřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností.
soudní znalec: Je osoba s kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Tato osoba je jmenována příslušným krajským soudem či ministerstvem spravedlnosti a je opravněna zpracovávat znalecký posudek.
tamponový tisk: Při tampónovém tisku je barva pomocí tampónu-klišé přenesena z matrice na potiskovaný materiál.
tisk: Proces přenesení motivu z předlohy na potiskovaný materiál.
znalecký posudek: Znaleckým posudkem se rozumí grafický či jíný výstup činnosti znalce, který musí mít náležitosti formální i obsahové.